Méér dan 25 jaar ervaring Gratis advies aan huis Tot 20 jaar garantie Méér dan 2.250 tevreden klanten
9.9/10
Afspraak maken Contact

voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Vennootschap Onder Firma 'Brugman Traprenovatie' ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder nummer 53644530, gevestigd te Tungeler dorpsstraat 78, 6005 RK, Weert, hierna te noemen "Brugman" en een "Afnemer", waarop Brugman deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Artikel 1 Begrippen

1. De Afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon, die de opdracht voor de vervaardiging en levering van het Product aan Brugman heeft verstrekt, dan wel daarvoor een prijsopgave heeft aangevraagd bij Brugman.

2. Het Product: het (timmer-)werk, de leuning en de bijbehorende ledverlichtingen, met inbegrip van andere bijbehorende producten, grondstoffen, materialen en diensten.

3. Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen Producten, zaken en/of het werk.

Artikel 2 Opdrachtbevestiging

1. Brugman zal met Afnemer een oriënterend gesprek voeren om de omvang van de opdracht en de door de Afnemer gewenste materialen en uitvoering van het Product duidelijk te stellen. In een opdrachtbevestiging zullen deze afspraken tussen Brugman en de Afnemer worden vastgelegd.

2. Wanneer de Afnemer iets afwijkends wenst ten opzichte van hetgeen beschreven is in de opdrachtbevestiging, dan moeten deze afwijkingen schriftelijk door Brugman zijn bevestigd.

3. Indien de Afnemer mondeling opdracht geeft, wordt een schriftelijke opdrachtbevestiging van Brugman geacht de inhoud van wat is overeengekomen juist weer te geven, tenzij de Afnemer onverwijld kennis geeft van zijn bezwaren tegen deze weergave van de inhoud.

4. Wanneer een Afnemer tijdens het eerste gesprek niet direct akkoord gaat met het in de opdrachtbevestiging gedane aanbod, dan blijft dit aanbod nog geldig tot de datum zoals genoemd in de opdrachtbevestiging, maar maximaal 2 maanden. Wanneer in deze twee maanden de prijzen wijzigen is Brugman gerechtigd zijn prijs, neergelegd in de opdrachtbevestiging, te wijzigen.

5. Brugman heeft het recht de werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 3 Beschikbaarheid materialen

1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende materialen waaruit de Producten gemaakt zijn.

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de door de Afnemer bestelde materialen niet, of slechts gewijzigd door de fabrikant daarvan kunnen worden geleverd, zullen partijen in overleg treden om tot een andere redelijke oplossing te komen. Mocht de Afnemer geen andere materialen kunnen vinden uit het geboden assortiment dan heeft de Afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer Brugman nog geen kosten heeft gemaakt. Wanneer Brugman wel kosten heeft gemaakt dan dient Afnemer deze kosten te vergoeden.

Artikel 4 Verplichtingen Afnemer

1. De Afnemer dient ervoor te zorgen dat:

-Brugman de werkzaamheden naar behoren kan uitvoeren;

-de locatie waar de werkzaamheden wordt verricht goed bereikbaar is met het vervoermiddel van Brugman

-Brugman voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over de benodigde voorzieningen, zoals elektriciteit;

-er een eventuele parkeervergunning voorhanden is;

-er een stopcontact in de nabijheid van de trap voorhanden is om eventuele ledverlichting op te kunnen aansluiten.

2. De kosten zoals genoemd in lid 1 zijn voor rekening van de Afnemer.

3. Wanneer Afnemer niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, dan kan dat vertraging in de uitvoering van de opdracht met zich meebrengen. Bijkomende kosten zijn alsdan voor de Afnemer.

Artikel 5 Annulering

Brugman bestelt direct na de ondertekening van de opdrachtbevestiging de door Afnemer gewenste materialen. Bij annulering na ondertekening van de opdrachtbevestiging door de Afnemer is deze dan ook een schadevergoeding verschuldigd van 50% van hetgeen de Afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.

Artikel 6 Prijs

1. De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn (tenzij anders vermeld) inclusief BTW en zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de dagtekening van de opdrachtbevestiging.

2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3. Brugman is bevoegd extra kosten in rekening te brengen die het gevolg zijn van kostenverhogende omstandigheden waarmee bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden, zoals belastingen en heffingen van overheidswege, of door de fabrikant ingevoerde prijsverhogingen van materialen of grondstoffen.

Artikel 7 Meerwerk

Het werk omvat alleen het op de opdrachtbevestiging gespecificeerde Product. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de Afnemer.

Artikel 8 Vooruitbetaling

Brugman heeft het recht te verlangen dat de Afnemer een door Brugman te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit betaalt. In dat geval zal Brugman uitvoering geven aan de overeenkomst wanneer het overeengekomen aanbetalingsbedrag ontvangen is zonder daarmee schadeplichtig te zijn.

Artikel 9 Levertijd

Ivm bepaling van de levertijd wordt een bepaalde datum en een bepaald tijdstip in de opdrachtbevestiging vermeld.

2. Bij overschrijding van een termijn dient Afnemer Brugman schriftelijk in gebreke te stellen. Brugman dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 Oplevering

1. De plaats en het tijdstip en de wijze van Oplevering van het Product worden in de opdrachtbevestiging of bij nadere afspraak bepaald. Afnemer is verplicht op dit tijdstip het werk af te nemen.

2. Indien de overeengekomen datum en tijdstip niet haalbaar zijn, stellen partijen binnen een redelijke termijn schriftelijk een nieuwe datum en een nieuw tijdstip van Oplevering vast.

3. Bij de Oplevering zal door de Afnemer een opleveringsformulier worden ondertekend. Wanneer de Afnemer gebreken in het Product ontdekt moeten deze op het opleveringsformulier worden aangemerkt.

Artikel 11 Betaling

De Afnemer is verplicht de factuur contant bij Oplevering te voldoen, of door middel van verschrijving op het moment van Oplevering. Brugman dient hiervan een betaalbewijs te ontvangen. Pinnen is niet

mogelijk. Wanneer de Afnemer de factuur niet direct bij Oplevering voldoet is de Afnemer direct van rechtswege in verzuim.

Artikel 12 Gebreken

1. De Afnemer is verplicht om binnen 24 uur na Oplevering aan Brugman mededeling te doen van die gebreken, die na Oplevering door hem zijn geconstateerd.

2. Geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte en andere geconstateerde kleine gebreken kunnen geen reden tot afkeuring zijn.

3. Een ruimte van 5 mm tussen de treden en de wangen van de trap is onvermijdbaar en is daarom geen reden tot afkeuring.

4. Als de trap van oorsprong niet recht is, kan deze door middel van de renovatie door Brugman niet recht worden gemaakt.

5. Verborgen gebreken dienen binnen 24 uur na ontdekking aan Brugman schriftelijk te worden gemeld.

6. Wanneer een klacht gegrond wordt verklaard door Brugman, wordt de Afnemer reparatie of een vervangend onderdeel van het Product aangeboden conform de garantiebepalingen zoals omschreven in artikel 13 A, B en C (Garantie).

7. Klachten ten aanzien van het Product schorten de betalingsverplichting van de Afnemer niet op.

Artikel 13 A Garantie op de trap en garantie op de bij de trap

horende ledverlichting:

1. fabrieksgarantie volgens voorwaarden fabrikant. PVC treden, hierna aangeduid als producten, zijn vrij van fabricagefouten of materiële defecten. De factuurdatum geldt als ingang garantieperiode. De originele, gedateerde aankoopfactuur aansluitend op het installatieadres, moet worden voorgelegd.

2. De garantie is enkel van toepassing op de eerste installatie van de traprenovatie en op gebreken inherent aan de geleverde producten. Hieronder wordt verstaan de door fabrikant erkende materiaal en productiefouten, met inbegrip van delaminatie van de toplaag. Fabrikant heeft de keuze de foutieve producten te herstellen en /of te vervangen door producten die in voorraad zijn op het ogenblik van aanvaarding van de klacht. Er zal geen andere vorm van compensatie zijn.

3. De schade aan producten moet duidelijk zijn en per producteenheid minstens 1cm2 groot zijn. Schade die werd veroorzaakt door verkeerd of oneigenlijk gebruik, zoals uitwerpselen van dieren, schade van mechanische aard, zoals putjes door zware schokken of vallende voorwerpen, krassen,

bijvoorbeeld door het verslepen van meubilair, worden niet gedekt door garantie.

4. Producten zijn door Brugman reeds nauwkeurig gecontroleerd op zichtbare gebreken voor de installatie.

5. Brugman kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige secundaire of incidentele schade.

6. De inloop van zand en/of stof op de traprenovatie moet worden vermeden door een geschikte mat te plaatsen bij de toegangsdeur(en).

-Wanneer Brugman een klacht voorlegt aan de fabrikant wil dat niet zeggen dat Brugman daarmee de garantieclaim erkent);

-wanneer het gebrek kleiner is dan één vierkante centimeter;

-op schade veroorzaakt door van buiten komende invloeden of omstandigheden;

-op door de Afnemer zelf of een derde veroorzaakte schade;

-op schade ontstaan door molest;

-als het Product niet meer leverbaar is door de fabrikant;

-als huisdieren het materiaal hebben beschadigd;

-bij verkeerd reinigen of behandelen van de trap: bijvoorbeeld het stofzuigen zonder borstel, het reinigen met agressieve stoffen of schoonmaakmiddelen of behandeling van de trap met Producten die de oppervlakte van de trap glad maken;

-bij overmatig watergebruik of stilstaand water op het materiaal;

-wanneer er schade is ontstaan door schoeisel: bijvoorbeeld bouwschoenen of schoenen met een ruw profiel, of de schade is ontstaan door zand en steentjes onder het schoeisel;

-als er schade is ontstaan door scherpe, vallende of zware voorwerpen;

-als er reparaties aan de trap of het materiaal hebben plaats gevonden die niet zijn uitgevoerd door Brugman;

-wanneer de trap (in strijd met de oorspronkelijke bestemming) een bedrijfsmatige bestemming krijgt;

-als de Afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen uit deze overeenkomst voldoet;

-als de ondergrond waarop de materialen zijn bevestigd ondeugdelijk is gebleken.

7. Op gefineerde onderdelen wordt twee jaar garantie gegeven onder dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld.

8. In afwijking op het voorgaande wordt op de bij de trap behorende ledverlichting één jaar garantie gegeven onder dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld. Er wordt geen garantie op de ledverlichting gegeven als de Afnemer de ledverlichting demonteert, repareert of wijzigingen aan brengt in de kabels en/of in de transformator of dit door derden laat verrichten.

9. Brugman kan niet garanderen dat de trap 100% kraakvrij wordt na Oplevering.

10. Wanneer Brugman een overzettrede heeft vervangen kan het zijn dat de zijkant van de trap of de verf beschadigd wordt. Gezien de aard van de reparatie is een dergelijke schade niet uit te sluiten. Brugman zal deze beschadigingen niet herstellen of hiervoor een vervangende schadevergoeding betalen.

Artikel 13 B Garantie op de leuning en de bij de leuning horende ledverlichting:

1. Brugman geeft één jaar garantie op de leuning onder de hieronder genoemde voorwaarden. Deze garantie houdt in dat Brugman garandeert dat het Product niet scheurt, vervormt, verkleurt of schade oploopt bij normaal huiselijk gebruik en geen productiefouten bevat gedurende een periode van één jaar. Er wordt alleen garantie gegeven onder de hier genoemde voorwaarden.

2. Er wordt geen garantie gegeven:

-als de fabrikant de garantie niet erkent; (wanneer Brugman een klacht voorlegt aan de fabrikant wil dat niet zeggen dat Brugman daarmee de garantieclaim erkent);

-bij een te verwaarlozen afwijking van de overeengekomen uitvoering;

-als het Product dat bedoeld is voor binnenshuis gebruik toch

buitenshuis gebruikt wordt;

-bij een onbeduidende vermindering van de bruikbaarheid;

-bij natuurlijke slijtage;

-voor schade die optreedt ten gevolge van foutieve of nalatige behandeling;

-op schade door buitensporige belasting;

-veroorzaakt door externe invloeden of omstandigheden;

-op door de Afnemer zelf, of door een derde veroorzaakte schade;

-op schade ontstaan door molest;

-als het Product niet meer leverbaar is door de fabrikant;

-als huisdieren het materiaal hebben beschadigd;

-bij verkeerd reinigen of behandelen: het reinigen met agressieve stoffen of schoonmaakmiddelen, het Product mag niet behandeld worden met zuren (bijvoorbeeld azijn);

-als er schade is ontstaan door scherpe, vallende of zware voorwerpen;

-als er reparaties, wijzigingen of aanpassingen worden aangebracht op, in, of aan het Product die niet zijn uitgevoerd door Brugman;

-wanneer het Product (in strijd met de oorspronkelijke bestemming) een bedrijfsmatige bestemming krijgt; - als de Afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen uit deze overeenkomst voldoet;

-als de ondergrond waarop de materialen zijn bevestigd ondeugdelijk is gebleken;

-op de coating/verflaag die is aangebracht op de houten leuningen;

-op het los zitten van leuningen en steuntjes die aan de muur bevestigd zijn;

-op krassen veroorzaakt door ringen en andere harde voorwerpen.

3. Op ledverlichting wordt één jaar garantie gegeven onder dezelfde voorwaarden als hierboven in dit artikel vermeld. Er wordt geen garantie op de ledverlichting gegeven als de Afnemer de ledverlichting demonteert, repareert of wijzigingen aan brengt in de verlichting, kabels en/of in de transformator of dit door derden laat verrichten.

Artikel 13 C Algemene bepalingen betreffende alle garanties

1. De garanties houden in dat Brugman het betreffende onderdeel repareert of vervangt. Er worden geen geldelijke bedragen uitgekeerd.

2. Er wordt alleen garantie gegeven onder de voorwaarden van de oorspronkelijke fabrikant van het geleverde materiaal. Er wordt alleen garantie gegeven als deze fabrikant de garantie erkent.

3. Bij vervanging van een onderdeel van het Product kunnen kleur- of structuurverschillen met het oorspronkelijke Product ontstaan.

4. Brugman moet in de gelegenheid worden gesteld om een klacht persoonlijk of door een derde te (laten) bezichtigen zonder welke geen garantie wordt gegeven.

5. Brugman dient de gelegenheid tot herstel te krijgen.

6. Na vervanging of reparatie loopt de garantietermijn door, de oorspronkelijke garantietermijn wordt niet verlengd.

Artikel 14 Gebruiksvoorschriften

1. De leuning en de balustrade is (onder andere) niet geschikt om op te klimmen, door heen te kruipen, aan te hangen of om op te zitten of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor het Product bedoeld is, of op een andere manier buitensporig te belasten.

2. De Producten kunnen niet worden bevestigd aan een poreuze of zachte ondergrond die geen houvast biedt aan het Product. Wanneer de Afnemer hier toch voor kiest dan is Brugman niet aansprakelijk voor het daardoor veroorzaakte letsel of schade.

3. De Producten mogen niet gewijzigd worden.

4. Brugman is niet aansprakelijk voor alle schade (inclusief letselschade), direct of indirect, ontstaan door het niet naleven van de bepalingen in dit artikel.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 13 A,B en C (Garantie) van deze voorwaarden.

2. Alle andere dan in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid van Brugman is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt.

3. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot 1 x de factuurwaarde.

4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Brugman.

5. Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels behoudens de hieronder genoemde gevallen:

-Brugman is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Brugman is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, voornamelijk geldt dit voor de locatie van (water- en stroom)leidingen, kabels of verwarmingsbuizen. Afnemer dient zelf aan te geven waar eventuele kabels en leidingen zijn aangebracht. Brugman is derhalve niet aansprakelijk voor schade aan kabels, leidingen en buizen of voor gevolgschade ontstaan door schade aan kabels, leidingen of verwarmingsbuizen.

-Brugman is niet aansprakelijk wanneer de trap met boenwas, zeep, of andere middelen wordt behandeld waardoor de oppervlakken glad

worden en er daardoor schade of letsel ontstaat. Tevens is Brugman niet aansprakelijk wanneer de oppervlakken van de trap worden bekleed met textiel of andere stoffen, of op andere wijze wordt bedekt.

-Brugman is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, (inclusief letselschade), direct of indirect, als gevolg van, of voortvloeiende uit, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, reiniging of onderhoud of gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften (artikel 14) of in de gevallen genoemd in artikel 13A.6 en 13B.2 (Garantie);

-Brugman is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door, of het gevolg is van, omstandigheden waar Brugman geen invloed op kan uitoefenen.

-Brugman is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

6. Brugman is in alle gevallen uitsluitend aansprakelijk voor directe schade; hieronder dient in ieder geval te worden verstaan: redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de BRUGMAN TRAPRENOVATIE - ALGEMENE VOORWAARDEN

Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Afnemer is evenwel expliciet verplicht schade beperkende maatregelen te treffen.

Artikel 16 Vrijwaring

De Afnemer vrijwaart Brugman voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Brugman toerekenbaar is.

Artikel 17 Overmacht

1. Brugman is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze onder andere verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Brugman geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Brugman niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Overmacht geeft Brugman het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichten op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: ziekte bij Brugman, stakingen, brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, overheidsmaatregelen, oproer, molest, defecten aan machines of installaties, gebrek aan benodigde materialen zaken of diensten, energiestoringen, storingen in technologie, niet (volledige) beschikbaarheid van personeel, niet voorzienbare stagnatie bij Brugman of derden waarvan Brugman afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

3. Indien Brugman ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, is Brugman gerechtigd om het reeds nagekomen separaat te factureren.

4. In geen geval is Brugman gehouden in geval van overmacht enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Brugman niet mogelijk is langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 18 Fotograferen

Brugman is gerechtigd het uitgevoerde werk te fotograferen en de foto’s te plaatsen op de website van Brugman, Facebook of voor andere commerciële doeleinden te gebruiken tenzij Afnemer haar toestemming onthouden heeft.

Artikel 19 Geschillenbeslechting

1. De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Brugman en de Afnemer kennis te nemen.

2. Indien de Afnemer een consument is, heeft hij het recht gedurende een maand nadat Brugman zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 20 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Brugman en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

BRUGMAN TRAPRENOVATIE - ALGEMENE VOORWAARDEN

Vraag een vrijblijvende offerte aan
Wanneer kunnen wij het best contact met u opnemen?
Heeft u een open of dichte trap? (Meer keuzes mogelijk)
Hoeveel treden heeft de trap?
Ik ben geen robot & Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met het privacy beleid.
Méér dan 25 jaar ervaring Klein, persoonlijk familiebedrijf Snelle, schone en vakkundige montage Tot 20 jaar garantie
9.9/10
Méér dan 2.250 tevreden klanten

Vul uw review in!